Zasadnutia

Členovia Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá pozostáva z kňazov aj laikov z celého Slovenska, sa stretávajú každoročne tri krát v roku. Prinášame Vám správy z niektorých stretnutí členov rady.

ROK 2021

Marec 2021

Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa dnes, v utorok 16. marca 2021, zišli na online zasadnutí. Rada pozostáva z kňazov a laikov z celého Slovenska, ktorí sa zaoberajú pastoráciou mládeže. Stretnutie prebiehalo online formou. Na úvod sa prihovoril tajomník Rady Matúš Reiner, ktorý povzbudil účastníkov k žitiu v prítomnosti a vnímaní každého stretnutia ako daru, ktorý nám bol daný. 

Zasadnutie pokračovalo v troch blokoch. V prvom sa účastníci Rady podelili o ich skúsenosti z pastorácie, ich snaženia kráčať s mladými aj počas pandémie a ako na ich činnosť vplýva situácia s Covidom-19. V ďalšom bloku tajomník Rady Matúš Reiner mal vstup s témou Misijná synodalita. Hovoril  o skúsenosti z medzinárodného stretnutia pracovníkov s mládežou s názvom "Z Panamy do Lisabonu", kde túto víziu misijnej synodality, prezentovala sr. Nathalie Bequart (podtajomníčka generálneho sekretariátu Biskupskej synody). Členovia Rady následne hľadali spôsob, ako tieto myšlienky implementovať do pastorácie mládeže na Slovensku. 

V poslednej časti mali slovo členovia Rady. Prezentovali svoje aktivity. Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach chystá na sociálnej sieti duchovnú obnovu pre mladých „Trpezlivosť v utrpení“.  Erko predstavilo projekt pre farnosti s názvom Mladé srdce, ktorý je určený pre rozvoj pastorácie detí vo farnostiach. Saleziáni v spolupráci s viacerými kňazskými seminármi spomenuli svoju aplikáciu Zamyslenia, ktorá sa stále teší obľube a aj vďaka spolupráci viacerých subjektov, môže naďalej pokračovať. Tiež spomenuli inciatívu Oratko online, ktorá má už ročné pôsobenie a pôstne zamyslenia projektu Forty for you. 

Záver stretnutia bol sprevádzaný modlitbou a požehnaním. Ďalšie stretnutie je naplánované na 8. júna 2021. 

 

 

ROK 2020

Február 2020

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa zišla v utorok 25. februára 2029 v Bratislave. Prvé tohtoročné zasadnutie sa konalo v Diecéznom centre mládeže Vinica v Rači. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia diecéz a organizácií zaoberajúcich sa mládežou. 

Na úvod sa prihovoril predseda Rady, žilinský biskup Monos. Tomáš Galis modlitbou a kňaz Juraj Karcol duchovným zamyslením, v ktorom sa venoval otázke: „Čo sa my učíme od Boha?“. Program pokračoval v troch ďalších blokoch. V prvom vyzval tajomník Rady Matúš Reiner spolupracovníkov do otvorenosti a pozval ich do hľadania odpovedí na otázky: Ako pomôcť mladému človeku k väčšej zakorenenosti a stabilite a ako motivovať mladého človeka vo väčšej úcte k eucharistii.

V druhom bloku  sa venovali zhodnoteniu uplynulých aktivít. Zástupcovia Spišskej diecézy zhodnotili priebeh futsalového turnaja, ktorý sa odohral 16. novembra 2019 v Rabči, Július Slovák predstavil priebeh uplynulej Godzone tour. Koordinátori diecéz sa zamerali na pripravované stretnutia mládeže vo svojich diecézach a saleziáni na nadchádzajúcu pôstnu prípravu pre mladých Forty For You a letný festival Lumen v Trnave. V bloku pripravovaných aktivít sa venovali členovia Rady pozvaním na 52. medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti, ktorý sa uskutoční 13. - 20. septembra 2020.

Stretnutie ukončil biskup Galis a poďakoval všetkým účastníkom za ich kreativitu. Najbližšie zasadnutie Rady bude v máji v Pastoračnom centrum bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

 

 

ROK 2019

Október 2019

Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska sa v utorok 1. októbra 2019 stretli vo Važci na pracovnom stretnutí. Úvodným slovom ho otvoril tajomník Rady otec Matúš Reiner a otec Erich Eštvan povzbudil zástupcov duchovným zamyslením. Následne sa vo víziových skupinách zamýšľali nad tým ako evanjelizovať mladých na periférií Cirkvi, snažili sa pomenovať konkrétne kroky ako vychádzať z vlastnej uzavretosti a vstupovať do dialógu s mladými.

Zasadanie pokračovalo zhodnotením aktivít, ktoré prebehli v poslednom období v daných organizáciách ako Cliptime, Národný pochod za život, AABB – stretnutie animátorov zo saleziánskeho prostredia, Celoslovenské stretnutie Erkárov a iné. V ďalšej časti sa členovia Rady zaoberali prípravou aktivít, ktoré  sa uskutočnia v Týždni Cirkvi pre mládež: Godzone tour, Futsalový turnaj a prípravou katechéz inšpirovaných exhortáciou Christus vivit.

V závere bol predstavený portál www.katechezy.sk a členovia Rady boli pozvaní do spolupráce na jeho tvorbe. Stretnutie ukončil otec biskup Tomáš Galis modlitbou a požehnaním.

 

Jún 2019

V Diecéznom centre mládeže Vinica v Bratislave - Rači sa v utorok 11. júna 2019 konalo pracovné zasadnutie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadnutie začalo úvodnou modlitbou žilinského biskupa a predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa a povzbudením od kňaza Mareka Rojáka.V ďalšej časti stretnutia sa členovia Rady zamýšľali nad motiváciou mladých ľudí do služby na diecéznej úrovni a príprave ďalších krokov do tejto pastoračnej výzvy. Zasadnutie pokračovalo diskusiou, kde zástupcovia jednotlivých diecéz hodnotili uplynulé diecézne stretnutia mládeže, ktoré sa konali počas kvetných víkendov. Don Ján Holubčík zhodnotil priebeh festivalu Lumen, Soňa Valachová Godzone konferenciu, Pavol Hudák priblížil púte k pútnickému miestu blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Konštatovali, že počty mladých na týchto podujatiach narastajú. Záverečná časť sa niesla v príprave nadchádzajúcej konferencie o mládeži v Badíne. Konferencia s názvom: Predstavenie dokumentu Christus vivit sa uskutoční 26. júna 2019 v Kňazskom seminári v Badíne.Najbližšie Zasadanie Rady pre mládež a univerzity sa uskutoční 1. októbra 2019 vo Važci.

Február 2019

V utorok 26. februára 2019 sa členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) stretli v Dvoriankach v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. Členmi rady sú zástupcovia jednotlivých diecéz a mládežníckych organizácií z celého Slovenska. Na prvom tohtoročnom stretnutí hodnotili posledné akcie a venovali sa príprave nových. Stretnutie úvodným zamyslením uviedol vzácny hosť, košický eparcha Milan Chautur. Následne celé zasadanie, ktoré  bolo  rozdelené do troch blokov, viedol tajomník Rady Ondrej Chrvala. V prvom bloku pracovali v skupinkách a venovali sa vízií Rady pre mládež a univerzity KBS. V ďalšom bode programu zhodnotili Týždeň Cirkvi pre mladých (futsalový turnaj, Godzone tour), Svetové dni mládeže v Paname. Tretí blok sa niesol v duchu príprav aktivít a činností, ktoré budú v blízkej budúcnosti - Diecézne stretnutia mládeže, Fórum mladých, Konferencia o mládeži. Zástupcovia diecéz a organizácií pozvali ostatných členov Rady na aktivity, ktoré plánujú organizovať. V závere otec biskup Galis poďakoval otcovi Ondrejovi Chrvalovi za jeho službu tajomníka a poprial mu veľa Božieho požehnania a milostí na jeho novom pôsobisku. Ďalšie stretnutia Rady sa uskutočnia v júni v Bratislave a v októbri vo Važci.

ROK 2018

Február 2018

Dňa 7.2.2018 sa konalo Zasadanie Rady pre mládež a univerzity KBS. Zasadanie v prvej časti malo hodnotiaci charakter uplynulých aktivít. Druhej časti stretnutia sa členovia Rady pre mládež venovali príprave následných činností - diecéznych stretnutí mládeže a Národného stretnutia mládeže P18 viac info : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180208015

 

ROK 2016

Zasadnutie v Rožňave

 

ROK 2015

Na februárovom zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS nechýbal zahraničný hosť. Novinky z príprav Svetových dní mládeže (SDM), ktoré sa budú konať v roku 2016 v susednom Poľsku, prišla predstaviť členka organizačného tímu z Krakova Dorota Abdelmoula. Počas stretnutia spustili organizátori aj verejnú zbierku na podporu Národného stretnutia mládeže P15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

Tridsať zástupcov diecéz z radov kňazov a laikov sa stretlo na zasadnutí Rady pre mládež a univerzity KBS. Konalo sa v Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci pod vedením predsedu Rady Mons. Tomáša Galisa. 
Viac informácií o zasadnutí si môžete prečítať na stránkach Národného stretnutia mládeže, alebo na TK KBS