SEKRETARIÁT RADY

Rada KBS pre mládež a univerzity
Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1
Tel: 0917350162
E-mail: mladez@kbs.sk
Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0034 4580 6051